Hình ảnh hoàn thiện thi công nhà Ông Huy – Thái Nguyên (video) TC17087

10/10/2018