Hình ảnh hoàn thiện thi công nhà Bà Dung-Hải Dương (video)

02/01/2019