Hình ảnh hoàn thiện công trình thực tế nhà Bà Thúy – Vĩnh Phúc TC16146

03/05/2018

Một số hình ảnh thực tế hoàn thiện công trình TC16146