Ông Nguyễn Khắc Quyết

Giám đốc nghiên cứu phát triển

KTS Đại học Kiến trúc Hà Nội.

Năm sinh: 1987

Nơi cư trú: Hoàng Mai – Hà Nội