Ông Nguyễn Hữu Minh

PGĐ kỹ thuật công ty CP Tư vấn thiết kế Beta AntGo

KTS Đại học Kiến trúc Hà Nội

Năm sinh: 1987

Nơi cư trú: Hà Nội