Ông Đặng Minh Đức

PGĐ điều hành công ty CP Beta Minh Đức

KTS Đại học kiến trúc Hà Nội.

Tuổi: 1988

Nơi cư trú: Hà Đông – Hà Nội