Nhân sự chủ chốt

11/09/2017

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chức vụ Họ tên Tuổi Thông tin
Chủ tịch HĐQT Ông Nguyễn Khắc Tuyền

 34 KTS Đại học Kiến trúc Hà Nội. Nơi cư trú: Linh Đàm, Hoàng Mai Hà Nội…
Chi tiết
Phó Chủ tịch HĐQT Ông Nguyễn Khắc Quyết

 34 KTS Đại học Kiến trúc Hà Nội. Nơi cư trú: Linh Đàm, Hoàng Mai Hà Nội…
Chi tiết
Thành viên HĐQT Bà Nguyễn Thị Nhung

 32 Đại Học Quốc Gia Hà Nội. Nơi cư trú: Linh Đàm, Hoàng Mai Hà Nội…
Chi tiết
Thành viên HĐQT Ông Lê Thành Vinh    34 Đại học Thương mại Hà Nội. Nơi cư trú: Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội…
Chi tiết
Thành viên HĐQT Ông Trương Bá Ngọc

 33 KTS Đại học Xây dựng Hà Nội. Nơi cư trú: Long Biên, Hà Nội…
Chi tiết
Thành viên HĐQT Ông Phạm Việt Hà

 38 Thạc sỹ KTS Đại học Xây dựng hà Nội. Nơi cư trú: Hoàn Kiếm, Hà Nội…
Chi tiết
BAN GIÁM ĐỐC/ KẾ TOÁN TRƯỞNG
Chức vụ Họ tên Tuổi Thông tin
Giám đốc Ông Nguyễn Khắc Tuyền

 34 KTS Đại học Kiến trúc Hà Nội. Nơi cư trú: Linh Đàm, Hoàng Mai Hà Nội…
Chi tiết
Phó giám đốc Ông Nguyễn Khắc Quyết

 34 KTS Đại học Kiến trúc Hà Nội. Nơi cư trú: Linh Đàm, Hoàng Mai Hà Nội…
Chi tiết
Phó giám đốc Kinh doanh Bà Nguyễn Thị Nhung

32  Đại Học Quốc Gia Hà Nội. Nơi cư trú: Linh Đàm, Hoàng Mai Hà Nội…
Chi tiết
Phó giám đốc Nội bộ Bà Nguyễn Thị Đoan

 34 Đại học Thương mại Hà Nội. Nơi cư trú: Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội…
Chi tiết
Phó giám đốc Ông Trương Bá Ngọc

 33 KTS Đại học Xây dựng Hà Nội. Nơi cư trú: Long Biên, Hà Nội…
Chi tiết
Phó Tổng giám đốc Ông Phạm Việt hà

38  Thạc sỹ KTS Đại học Xây dựng hà Nội. Nơi cư trú: Hoàn Kiếm, Hà Nội…
Chi tiết
Kế toán trưởng Bà Nguyễn Thị Đoan

 34 Từ năm 2013 đến ngày 31 tháng 12 năm 2014 : Giám đốc Công ty cổ phần Khoáng sản ..
Chi tiết
BAN KIỂM SOÁT
Chức vụ Họ tên Tuổi Thông tin
Trưởng BKS Ông Phạm Đức Cảnh

 31 Cử nhân CNTT ĐHBK Hà Nội. Nơi cư trú: Thanh Oai, Hà Tây, Hà Nội…
Chi tiết
Thành viên BKS Ông Nguyễn Huy Luân

 30 Học Viện Ngân Hàng. Nơi cư trú: Linh Đàm, Hoàng Mai Hà Nội…
Chi tiết